''''''''''''''''''''''

KURUMSAL

KVKK Politikası

Kişisel Verilerin Korunması

Aydınlatma Metni

EGESAN BASIM AMBALAJ VE SÜREKLİ FORMLARI SAN. TİC. LD. ŞTİ.. (“EGESAN BASIM”, ‘’ŞİRKET’’), olarak internet sitemizin ziyaretçilerine, müşterilerimize ve üyelerimize ait kişisel verileri, Anayasa’nın 20’nci maddesine, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile diğer yasal mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu kararlarına uygun şekilde işliyoruz. Kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel Veri Nedir, Kim İşler?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”, ‘’KVK Kanunu’’) 3. maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. EGESAN BASIM, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi Kanun’a uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve üçüncü kişilere açıklayabilecek ve aktarabilecektir.

2. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemle ve Hangi Hukuki Sebebe Dayanarak Topluyoruz?

Kişisel verileriniz EGESAN BASIM’a ait internet sitelerinde yer alan iletişim, üyelik ve benzeri çevrimiçi formlar (söz konusu formlar için gerekli olan bilgilerin yanı sıra kendi rızanız ile eklediğiniz geri bildirim ve benzeri içeriklere sahip bilgileriniz), çalışanlarımız ile yaptığınız görüşmeler aracılığı ile paylaştığınız bilgileriniz, EGESAN BASIM tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kağıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalar ile otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan şartlar ve hukuki nedenler ile toplanabilecektir.

3. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenebilir?

Toplanan kişisel verileriniz, EGESAN BASIM tarafından KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde aşağıda belirtilen amaçlar ile işlenebilecektir;

· EGESAN BASIM tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuata ve Şirket politikalarına uygun şekilde yürütülebilmesi,

· İnternet sitemizde kullanıcılarımıza daha iyi hizmet sunabilmesi ve hizmetlerimizin iyileştirebilmesi,

· Ürün/hizmet teklifi, her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi,

· Müşterilerimizin ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik tarafımızca veya topluluk şirketlerimiz tarafından geliştirme çalışmaları yapılabilmesi,

· İş birimlerimiz tarafından siparişlerinizin hazırlanması, teslimi ve gerekli süreçlerin yürütülebilmesi,

· EGESAN BASIM’ın ve EGESAN BASIM ile iş ilişkisi kurmuş veya iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,

· EGESAN BASIM tarafından sunulan ürün, hizmet ya da ticari faaliyete bağlı olarak sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması;

· EGESAN BASIM ’ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçları ile işlenebilecektir.

4. Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabiliriz?

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 8 ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasının şartlarına uyumlu olarak;

· Şirket tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuata ve Şirket politikalarına uygun şekilde yürütülebilmesi,

· İnternet sitemizde ziyaretçilerimize ve kullanıcılarımıza daha iyi hizmet sunabilmesi ve hizmetlerimizin iyileştirebilmesi,

· Ürün/hizmet teklifi, her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi,

· Müşterilerimizin ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik tarafımızca veya topluluk şirketlerimiz tarafından geliştirme çalışmaları yapılabilmesi,

· İş birimlerimiz tarafından siparişlerinizin hazırlanması, teslimi ve gerekli süreçlerin yürütülebilmesi,

· EGESAN BASIM’ın ve EGESAN BASIM ile iş ilişkisi kurmuş veya iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,

· EGESAN BASIM tarafından sunulan ürün, hizmet ya da ticari faaliyete bağlı olarak gerekli faydaları elde etmeniz için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması;

· EGESAN BASIM’ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçları ile

iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir.

5. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hukuki Sebepler ve Rıza,

Daha önceden alınmış rıza ve izniniz mevcut değilse, yasal zorunluluk gereği izninizi talep edeceğimiz durumlarda, web sitemizde yer alan kişisel verileriniz ile ilgili izin alanında veya üyelik sayfasında web sitesinde izin kutucuklarının işaretlenmesi ve onaylanması suretiyle, EGESAN BASIM ile ilişki kurduğunuz diğer usullerde ise uygulaması varsa yazılı imzalı izin ile birlikte aynı hukuki nitelik ve değerde olmak üzere dijital ortamda da izin verebileceksiniz. Bu kapsamda, EGESAN BASIM tarafından sizlere yönelik sağlanacak ürün ve hizmet avantajları başta olmak üzere yukarıda yazılı amaçlardan yaralanma ve haberdar olma iradenizi ortaya koyarak EGESAN BASIM ile paylaştığınız kişisel verilerinizin, sizlere çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü fiziksel ve elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına dair de izniniz talep edilmektedir. Dijital ortamda (sms, elektronik posta, mobil push notification ve diğer) bilginize sunulan işbu elektronik iletişim izin ve kişisel verilerin işlenmesine dair aydınlatma metnini değerlendirdikten sonra uygun bulmuş iseniz, üyelik sayfasında bulunan onay kutucuklarını ayrı ayrı işaretleyerek “gönder” tuşuna basmanız durumunda izin/onay işleminiz tamamlanmış olacaktır. İzinlerinizi geri almak için her zaman izin verdiğiniz yöntemlerle EGESAN BASIM’a başvurabilirsiniz.

İletişim ve başvuru için:

- www.egesanbasim.com.tr,

- egesan@hs01.kep.tr

6. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız Ve Bu Hakların Kullanılması

İş bu bildirim KVK Kanunu’nun 10’uncu maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarının kendisine bildirilmesi ve 11’inci maddede düzenlenen bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol gösterme amacı taşımaktadır.

EGESAN BASIM, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

A. Kişisel veri sahibi olarak aşağıda yer alan haklara sahipsiniz:

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,

h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

B. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınızı İleri Süremeyeceğiniz Haller Aşağıdaki Gibidir;

Kişisel veri sahipleri, KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan, bu konularda yukarıda sayılan haklarını ileri süremezler:

a. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

b. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

c. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,

d. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, yukarıda sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

a. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

b. Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

c. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

d. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

C. Kişisel Veri Sahibi Olarak Yukarıda Yazılı Haklarınızın Kullanılması (Veri Sorumlusuna Nasıl Başvuracaksınız?)

Yukarıda yazılı olanlar başta olmak üzere gerek KVK Kanunu gerekse de Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından ön görülen diğer tüm haklarınızı

a. www.egesanbasim.com.tr adresinde bulunan formun doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya yazılı olarak iadeli taahhütlü posta aracılığı ile “ M.O.S.B. IV. Kısım Keçiliköy O.S.B. Mahallesi Zeki Şairoğlu Caddesi No: 2/1 45032 Yunusemre/MANİSA”adresine iletilmesi veya şahsen başvuru,

b. www.egesanbasim.com.tr adresinde bulunan formun doldurulması ve 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza” ile imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun egesan@hs01.kep.tr adresine Kayıtlı Elektronik Posta ile gönderilmesi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından EGESAN BASIM’a daha önce bildirilen ve EGESAN BASIM ın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla egesan@hs01.kep.tr adresine başvuru yapılması

suretiyle kullanabilirsiniz.

Yukarıda sayılan başvurunun geçerli bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usulleri Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda, ilgili kişinin;

a. Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

d. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

e. Talep konusu,

bilgilerini belirtmesi zorunludur. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir. Başvuru formu doldurmadan yapılacak başvurularda burada sayılan hususların eksiksiz olarak EGESAN BASIM’a iletilmesi DURUMUNDA DA BAŞVURU DEĞERLENDİRMEYE ALINACAKTIR.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş ve kişisel verilere dair gerekli yetkilendirmeyi içerir özel vekâletname ibrazı ile başvuruda bulunulmalıdır.

EGESAN BASIM, kendisine usulüne uygun şekilde iletilen talepleri en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Cevabın on sayfadan fazla olması halinde, on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise veri kayıt ortamının maliyeti ayrıca talep edilebilir.

EGESAN BASIM, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek ve talepleri değerlendirmek için gerekli görmesi halinde ek bilgi talep edebilir ve başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

1985 yılından itibaren sektörde hizmet veren, Ege Ofset ve Egem Ambalaj firmalarıyla beraber üç aile şirketinden birisi olan Egesan Basım Ambalaj, 6,500m²’lik tesisinde Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde hizmet vermektedir.

İletişim

M.O.S.B. IV. Kısım Keçiliköy O.S.B. Mahallesi No: 2/1 Yunusemre/MANİSA

Tel: +90 (236) 236 01 11

Faks: +90 (236) 236 01 12